สภาพทั่วไปเทศบาล
ข้อมูลการเงินและการคลัง

ข้อมูล ด้านสาธารณูปโภค

ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูล ด้านสังคม
ข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ด้านสาธาณสุข
 
 
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2560
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2559
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2558
 
 
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2559
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2558
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2557
 
ผลดำเนินการ พ.ศ.2558
ผลดำเนินการ พ.ศ.2557
ผลดำเนินการ พ.ศ.2556
 
ข้อมูลข่าวสาร เทศบาล
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้า OTOP
สถานที่การท่องเที่ยว

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยา.
คุู่มือการบริหารจัดการ.
แผนปฏิบัติการป้องกันปร.

การชำระภาษี
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
ภาษีป้าย
การชำระภาษีด้วยวิธีใดบ้าง
ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี
ภาษีโรงเรือน คืออะไร ?
มีต่อ....>>
 
จังหวัดเชียงราย
สวท.เชียงราย
อ.เมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการ เชียงราย
ประกันสังคมจังหวัด
สพท.เชียงรายเขต 1
สพท.เชียงรายเขต 2
สพท.เชียงรายเขต 3
สพท.เชียงรายเขต 4
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
เทศบาลเวียงพางคำ
เทศบาลแม่สาย
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 



ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลยางฮอม
  หัวข้อ
ดาวน์โหลดไฟล์
เปิดอ่าน
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2556 (แก้ไขเพิ่มเติม) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
11
  คุู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลยางฮอม
33
  แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2560
36
  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560 2564
33
  ข้อมูลร้องเรียนร้องทุกข์
26
  จปฐ.ปี59
174
  บันทึกคำขอรับบริการจากอปท.
175
  การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
187
  การอนุญาตประกอบกิจการทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือขยะมูลฝอย
173
  การอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
82
  การอนุญาตจัดตั้งตลาด
98
  การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (บันทึกอัตโนมัติ)
88
  การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
88
  การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
81
  การรับชำระภาษีป้าย
119
  การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน
97
  การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า
115
  การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
101
  การรับแจ้งการย้ายออก
100
  การรับแจ้งการย้ายปลายทาง
89
  การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด
94
  การรับแจ้งการย้ายเข้า
91
  การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม
86
  การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น
78
  การรับแจ้งการตายเกินกำหนด
88
  การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น
90
  การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ
101
  การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน
84
  การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น
105
  การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด
99
  การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน
79
  การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น
94
  การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง (1)
85
  การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด
128
  การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย
103
  การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม
115
  การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม
117
  การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ.2543
109
  การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
116
  การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการ
120
  การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย
114
  การแจ้งถมดิน
112
  การแจ้งขุดดิน
120
  การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน
99
  การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ไ
105
  การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง
127
  การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)
110
  การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)
103
  การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
105
  การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
110
สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292
www.yanghom.com
Design By SK Sales & Service