สภาพทั่วไปเทศบาล
ข้อมูลการเงินและการคลัง

ข้อมูล ด้านสาธารณูปโภค

ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูล ด้านสังคม
ข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ด้านสาธาณสุข
 
 
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2560
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2559
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2558
 
 
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2559
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2558
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2557
 
ผลดำเนินการ พ.ศ.2558
ผลดำเนินการ พ.ศ.2557
ผลดำเนินการ พ.ศ.2556
 
ข้อมูลข่าวสาร เทศบาล
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้า OTOP
สถานที่การท่องเที่ยว

ข้อตกลงการปฏิบัติราชกา.
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยา.
คุู่มือการบริหารจัดการ.

การชำระภาษี
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
ภาษีป้าย
การชำระภาษีด้วยวิธีใดบ้าง
ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี
ภาษีโรงเรือน คืออะไร ?
มีต่อ....>>
 
จังหวัดเชียงราย
สวท.เชียงราย
อ.เมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการ เชียงราย
ประกันสังคมจังหวัด
สพท.เชียงรายเขต 1
สพท.เชียงรายเขต 2
สพท.เชียงรายเขต 3
สพท.เชียงรายเขต 4
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
เทศบาลเวียงพางคำ
เทศบาลแม่สาย
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลยางฮอม
  หัวข้อ
ดาวน์โหลดไฟล์
เปิดอ่าน
  ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลยางฮอม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560
36
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2556 (แก้ไขเพิ่มเติม) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
61
  คุู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลยางฮอม
75
  แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2560
68
  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560 2564
68
  ข้อมูลร้องเรียนร้องทุกข์
43
  จปฐ.ปี59
207
  บันทึกคำขอรับบริการจากอปท.
204
  การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
225
  การอนุญาตประกอบกิจการทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือขยะมูลฝอย
206
  การอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
103
  การอนุญาตจัดตั้งตลาด
131
  การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (บันทึกอัตโนมัติ)
113
  การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
121
  การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
106
  การรับชำระภาษีป้าย
145
  การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน
135
  การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า
141
  การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
133
  การรับแจ้งการย้ายออก
123
  การรับแจ้งการย้ายปลายทาง
106
  การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด
120
  การรับแจ้งการย้ายเข้า
119
  การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม
112
  การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น
100
  การรับแจ้งการตายเกินกำหนด
109
  การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น
121
  การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ
133
  การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน
108
  การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น
141
  การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด
133
  การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน
106
  การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น
122
  การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง (1)
111
  การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด
155
  การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย
127
  การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม
139
  การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม
148
  การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ.2543
136
  การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
147
  การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการ
148
  การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย
145
  การแจ้งถมดิน
138
  การแจ้งขุดดิน
146
  การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน
123
  การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ไ
128
  การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง
160
  การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)
136
  การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)
130
  การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
133
สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292
www.yanghom.com
Design By SK Sales & Service