สภาพทั่วไปเทศบาล
ข้อมูลการเงินและการคลัง

ข้อมูล ด้านสาธารณูปโภค

ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูล ด้านสังคม
ข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ด้านสาธาณสุข
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2560
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2559
 
 
แผนดำเนินการ พ.ศ.2560
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2559
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2558
 
ผลดำเนินการ พ.ศ.2559
ผลดำเนินการ พ.ศ.2558
ผลดำเนินการ พ.ศ.2557
 
ข้อมูลข่าวสาร เทศบาล
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้า OTOP
สถานที่การท่องเที่ยว

คำสั่งเทศบาลตำบลยางฮอม.
แผนตรวจสอบภายใน 2560
รายงานการตรวจสอบภายในป.

การยื่นชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การชำระภาษี
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
ภาษีป้าย
การชำระภาษีด้วยวิธีใดบ้าง
ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี
ภาษีโรงเรือน คืออะไร ?
มีต่อ....>>
 
จังหวัดเชียงราย
สวท.เชียงราย
อ.เมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการ เชียงราย
ประกันสังคมจังหวัด
สพท.เชียงรายเขต 1
สพท.เชียงรายเขต 2
สพท.เชียงรายเขต 3
สพท.เชียงรายเขต 4
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
เทศบาลเวียงพางคำ
เทศบาลแม่สาย
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลยางฮอม
  หัวข้อ
ดาวน์โหลดไฟล์
เปิดอ่าน
  คำสั่งเทศบาลตำบลยางฮอม ที่ 849/2560 เรื่อง คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลยางฮอม
56
  แผนตรวจสอบภายใน 2560
90
  รายงานการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2559
80
  ประกาศเทศบาลตําบลยางฮอม เรื่อง การแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
207
  บัญชีแสดงการขึ้นทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ตำบลยางฮอม
203
  บัญชีแสดงที่ดินสาธารณประโยชน์ตำบลยางฮอม
183
  ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลยางฮอม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560
220
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2556 (แก้ไขเพิ่มเติม) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
264
  คุู่มือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลยางฮอม
287
  แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2560
278
  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560 2564
238
  ข้อมูลร้องเรียนร้องทุกข์
211
  จปฐ.ปี59
413
  บันทึกคำขอรับบริการจากอปท.
367
  การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
452
  การอนุญาตประกอบกิจการทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือขยะมูลฝอย
416
  การอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
245
  การอนุญาตจัดตั้งตลาด
299
  การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (บันทึกอัตโนมัติ)
285
  การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
273
  การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
267
  การรับชำระภาษีป้าย
323
  การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน
284
  การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า
330
  การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
302
  การรับแจ้งการย้ายออก
301
  การรับแจ้งการย้ายปลายทาง
268
  การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด
287
  การรับแจ้งการย้ายเข้า
277
  การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม
290
  การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น
260
  การรับแจ้งการตายเกินกำหนด
292
  การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น
274
  การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ
306
  การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน
255
  การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น
319
  การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด
304
  การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน
269
  การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น
276
  การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง (1)
271
  การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด
345
  การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย
299
  การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม
296
  การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม
307
  การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ.2543
306
  การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
325
  การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการ
333
  การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย
301
  การแจ้งถมดิน
307
  การแจ้งขุดดิน
334
สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292
www.yanghom.com
Design By SK Sales & Service