แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
:: รอเพิ่มข้อมูล ::
รายงานสถานะการเงิน
:: รอเพิ่มข้อมูล ::
ติดตามและประเมินผลแผน
:: รอเพิ่มข้อมูล ::
คู่มือประชาชน
การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 _2_
การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การขอรับบำเหน็จตกทอด _กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม_
การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ _กรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม_
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ _ฉบับที่ 4_ พ.ศ
สำนักปลัด
นางสาวอัชรีย์ อะโนราช
รองปลัดเทศบาลตำบลยางฮอม
นายจิราณุวัฒน์ เสียงดัง
นิติกรชำนาญการ
นายไกวรรณ ธิวงค์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
จ.ส.อ.อภิศักดิ์ ไทยกุล
นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ
นางรัชฎารักษ์ เนตรนันชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายนิสิต ผลมาก
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
รัชนีกรณ์ ธิทะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวกชพร หลักคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางบัวทิพย์ อูปคำ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นายศุภชัย กาบทอง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นางสุภาพร เภารัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายนิติกร ศรีวิไชย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาววิภารัศมิ์ ก่อสร้าง
พนักงานทั่วไป
นางภฤดา บุญยะศิลป์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายวรวุฒิ อูปคำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันภัย
นางสาวเบญญาภา เสนสุวรรณ์
---