สำนักปลัด
ส.ต.ท.จอมชัย ทิพย์กมลเสน
ปลัดเทศบาลตำบลยางฮอม
นางสาวอัชรีย์ อะโนราช
รองปลัดเทศบาลตำบลยางฮอม
นายจิราณุวัฒน์ เสียงดัง
นิติกรชำนาญการ
นายไกวรรณ ธิวงค์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
จ.ส.อ.อภิศักดิ์ ไทยกุล
นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ
นางรัชฎารักษ์ เนตรนันชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายนิสิต ผลมาก
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
รัชนีกรณ์ ธิทะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวกชพร หลักคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางบัวทิพย์ อูปคำ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นายศุภชัย กาบทอง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นางสุภาพร เภารัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายนิติกร ศรีวิไชย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาววิภารัศมิ์ ก่อสร้าง
คนงานทั่วไป
นางภฤดา บุญยะศิลป์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายวรวุฒิ อูปคำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันภัย
นางสาวเบญญาภา เสนสุวรรณ์
คนงานทั่วไป