สำนักปลัด
ส.ต.ท.จอมชัย ทิพย์กมลเสน
ปลัดเทศบาลตำบลยางฮอม
นางสาวอัชรีย์ อะโนราช
รองปลัดเทศบาลตำบลยางฮอม
นายจิราณุวัฒน์ เสียงดัง
นิติกรชำนาญการ
นางนงเยาว์ เขื่อนแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลยางฮอม
นายไกวรรณ ธิวงค์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
จ.ส.อ.อภิศักดิ์ ไทยกุล
นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ
นางรัชฎารักษ์ เนตรนันชัย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายนิสิต ผลมาก
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
รัชนีกรณ์ ธิทะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวกชพร หลักคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางบัวทิพย์ อูปคำ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นายศุภชัย กาบทอง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นางสุภาพร เภารัตน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายนิติกร ศรีวิไชย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวยุพรัตน์ มาฟู
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางภฤดา บุญยะศิลป์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายวรวุฒิ อูปคำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันภัย
นางสาวเบญญาภา เสนสุวรรณ์
คนงานทั่วไป
นางสาววิภารัศมิ์ ก่อสร้าง
คนงานทั่วไป