สมาชิกสภา
นายทวิช สุวรรณทำมี
ประธานสภาเทศบาลตำบลยางฮอม
นายบุญธรรม จันต๊ะคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางฮอม
สิบเอกสมควร บุญยะศิลป์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางฮอม
นางรุจิเรข สายบุญเลิศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางฮอม