แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
:: รอเพิ่มข้อมูล ::
รายงานสถานะการเงิน
:: รอเพิ่มข้อมูล ::
ติดตามและประเมินผลแผน
:: รอเพิ่มข้อมูล ::
คู่มือประชาชน
การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 _2_
การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การขอรับบำเหน็จตกทอด _กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม_
การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ _กรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม_
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ _ฉบับที่ 4_ พ.ศ
กองช่าง
นายกรินทร์ อโนราช
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นายกรินทร์ อโนราช
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายทนันชัย ช่างเก็บ
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายธนวิน มูลเมือง
นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
นายนวชาติ ติ๊บบุญศรี
พนักงานสูบน้ำ
นางวาสนา นครนามโลก
---
นายทวีพงษ์ ปานต๊ะรังสี
พนักงานจ้างทั่วไป
นายเดช งดงาม
พนักงานจ้างทั่วไป
นายเกรียงไกร ช่างฆ้อง
---
นางสาวพิมพ์ผกา ธนะเรือง
---
นายสมพิศ รักษาศิล
คนงานทั่วไป