กองช่าง
นายกรินทร์ อโนราช
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นายกรินทร์ อโนราช
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายทนันชัย ช่างเก็บ
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายธนวิน มูลเมือง
นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
นายนวชาติ ติ๊บบุญศรี
พนักงานสูบน้ำ
นางวาสนา นครนามโลก
---
นายทวีพงษ์ ปานต๊ะรังสี
พนักงานจ้างทั่วไป
นายเดช งดงาม
พนักงานจ้างทั่วไป
นายเกรียงไกร ช่างฆ้อง
---
นางสาวพิมพ์ผกา ธนะเรือง
---
นายสมพิศ รักษาศิล
คนงานทั่วไป