กองคลัง
นางสุทธาธิณี วงศ์ชัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุทธาธิณี วงค์ชัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางนารีรัตน์ แสนพวง
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางอภิญญา อะโนราช
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางรุ่งนภา บางบ่อ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางอรวรรณ สมปาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวนารีรัตน์ จัดที่
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวพัชรินทร์ จันทร์ฝั้น
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวภาวินี กุมทา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวประกาย อูปคำ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวจิรนันท์ ใจชมชื่น
พนักงานจ้างทั่วไป