แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
:: รอเพิ่มข้อมูล ::
รายงานสถานะการเงิน
:: รอเพิ่มข้อมูล ::
ติดตามและประเมินผลแผน
:: รอเพิ่มข้อมูล ::
คู่มือประชาชน
การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 _2_
การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การขอรับบำเหน็จตกทอด _กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม_
การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ _กรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม_
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ _ฉบับที่ 4_ พ.ศ
กองคลัง
นางสุทธาธิณี วงศ์ชัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุทธาธิณี วงค์ชัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางนารีรัตน์ แสนพวง
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางอภิญญา อะโนราช
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางรุ่งนภา บางบ่อ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางอรวรรณ สมปาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวนารีรัตน์ จัดที่
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวพัชรินทร์ จันทร์ฝั้น
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวภาวินี กุมทา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวประกาย อูปคำ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวจิรนันท์ ใจชมชื่น
พนักงานจ้างทั่วไป