กองการศึกษา
นางสาวรวมพร ลือชัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาววิไลวรรณ ต๊ะวิโล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางพิไลวรรณ อินทรีย์
ครู
นางกรรณิการ์ พันนัตมัย
ครูผู้ดูแลเด็ก
นายพิพัฒน์พล แก้วมาลา
ครู
นางสาวจิรัชญา อินต๊ะยศ
ครู
นางยอดหล้า ช่างเก็บ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางดรุณี คลาปูน
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุที แก้วมาลา
ครู
นางจุฬากุล วัดรอบ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายภิกรณ์ ขันทพันธุ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางอุราพร หลวงจินา
ผดด.
นางวิภากรณ์ ถ่อมกาย
--
ศรีทอง ใจแปง
--
ชัยวัฒน์ แซ่ฟ้า
---
ชฏาภรณ์ ถ่อมกาย
---
นางสาวภรณ์วิภา อุตมะ
ผดด.
นางสงกรานต์ อุตเคี่ยน
ผดด.
นางแสงจันทร์ สอนแก้ว
ผดด.
นายณัฐกิตติ์ นันตา
ผดด.