แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
:: รอเพิ่มข้อมูล ::
รายงานสถานะการเงิน
:: รอเพิ่มข้อมูล ::
ติดตามและประเมินผลแผน
:: รอเพิ่มข้อมูล ::
คู่มือประชาชน
การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 _2_
การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การขอรับบำเหน็จตกทอด _กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม_
การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ _กรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม_
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ _ฉบับที่ 4_ พ.ศ
กองการศึกษา
นางสาวรวมพร ลือชัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาววิไลวรรณ ต๊ะวิโล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางพิไลวรรณ อินทรีย์
ครู
นางกรรณิการ์ พันนัตมัย
ครูผู้ดูแลเด็ก
นายพิพัฒน์พล แก้วมาลา
ครู
นางสาวจิรัชญา อินต๊ะยศ
ครู
นางยอดหล้า ช่างเก็บ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางดรุณี คลาปูน
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุที แก้วมาลา
ครู
นางจุฬากุล วัดรอบ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายภิกรณ์ ขันทพันธุ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางอุราพร หลวงจินา
ผดด.
นางวิภากรณ์ ถ่อมกาย
--
ศรีทอง ใจแปง
--
ชัยวัฒน์ แซ่ฟ้า
---
ชฏาภรณ์ ถ่อมกาย
---
นางสาวภรณ์วิภา อุตมะ
ผดด.
นางสงกรานต์ อุตเคี่ยน
ผดด.
นางแสงจันทร์ สอนแก้ว
ผดด.
นายณัฐกิตติ์ นันตา
ผดด.