กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวพรพันธ์ เกียรติมีแสง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จ.ท.สุริยา อโนราช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน หัวหน้ารับผิดชอบงานธุรการ
นายวิเศษ ไหวคิด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน