หัวหน้าส่วนราชการ
ส.ต.ท.จอมชัย ทิพย์กมลเสน
ปลัดเทศบาลตำบลยางฮอม
นางสาวอัชรีย์ อะโนราช
รองปลัด รก.หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวพรพันธ์ เกียรติมีแสง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายกรินทร์ อโนราช
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวรวมพร ลือชัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสุทธาธิณี วงศ์ชัย
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง