หัวหน้าส่วนราชการ
ส.ต.ท.จอมชัย ทิพย์กมลเสน
ปลัดเทศบาลตำบลยางฮอม
นางสาวอัชรีย์ อะโนราช
รองปลัดเทศบาลตำบลยางฮอม
นางนงเยาว์ เขื่อนแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางเกษฎา เสมอใจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายกรินทร์ อโนราช
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวรวมพร ลือชัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวพรพันธ์ เกียรติมีแสง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม