ชื่อ - นามสกุล :นายอำโพน อโนราช
ตำแหน่ง :นายกเทศมนตรีตำบลยางฮอม
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
หน้าที่หลัก:
มีหน้าที่ดำเนินการตามนโยบายจำนวน 8 ด้าน 1.ด้านจัดการแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำที่ใช้ในการเกษตร จัดตั้งตลาดกลางสินค้าการเกษตร ส่งเสริมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ดีและพืชเศรษฐกิจที่มีราคาสูง 2.ด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนจัดทำโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในสังคม 3.ด้านโครงการสร้างพื้นฐานและงานบริหารสาธารณะปรับปรุงซ่อมแซมถนนการเกษตร โดย ลงดินลูกรังหรือหินคลุกพร้อมบดอัด สร้างขยายไหล่ทางและสร้างรางระบายน้ำ สร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ไปยังพื้นที่การเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวของตำบล ทำการขุดลอกลำห้วย หนองน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลาก จัดทำป้ายถนน ป้ายซอย ขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลยางฮอม 4.ด้านการศึกษา ส่งเสริมและพิจารณาการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนการสอนของสถานศึกษาทุกแห่งในเขตเทศบาล สนับสนุนการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การเรียนภาษาต่างประเทศ เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จัดทำโครงการเรียนพิเศษแก่เด็กนักเรียน 5.ด้านสาธารณสุข จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกายประจำตำบล ส่งเสริมการป้องกันโรคและดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจของประชาชน จัดหน่วยบริการกำจัดสิ่งปฏิกูลในบ้าน 6.ด้านสิ่งแวดล้อม จัดให้มีหน่วยบริการเก็บขยะ โดยมีถังขยะในชุมชนพร้อมจัดหารถเก็บขยะ จัดให้มีที่ทิ้งขยะ จัดให้มีโครงการหมู่บ้านน่าสนตำบลน่าอยู่ ส่งเสริมให้มีการทำปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอย เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน 7.ด้านนโยบายด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา ส่งเสริมและฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมพื้นบ้าน เช่น วงดนตรีพื้นเมือง ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาของทุกศาสนา ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์สามวัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว ศูนย์เอนกประสงค์ผู้สูงอายุในทุกชุมชน 8.ด้านนโยบายด้านบริหารงานบุคลากรในสำนักงาน บริหารงานบุคคลโดยยึดถือหลักคุณธรรมและนิติธรรม ให้ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่