สภาพทั่วไปเทศบาล
ข้อมูลการเงินและการคลัง

ข้อมูล ด้านสาธารณูปโภค

ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูล ด้านสังคม
ข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ด้านสาธาณสุข
 
 
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2560
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2559
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2558
 
 
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2559
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2558
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2557
 
ผลดำเนินการ พ.ศ.2558
ผลดำเนินการ พ.ศ.2557
ผลดำเนินการ พ.ศ.2556
 
ข้อมูลข่าวสาร เทศบาล
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้า OTOP
สถานที่การท่องเที่ยว

ประกาศเทศบาลตําบลยางฮอ.
บัญชีแสดงการขึ้นทะเบีย.
บัญชีแสดงที่ดินสาธารณป.

การยื่นชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การชำระภาษี
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
ภาษีป้าย
การชำระภาษีด้วยวิธีใดบ้าง
ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี
ภาษีโรงเรือน คืออะไร ?
มีต่อ....>>
 
จังหวัดเชียงราย
สวท.เชียงราย
อ.เมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการ เชียงราย
ประกันสังคมจังหวัด
สพท.เชียงรายเขต 1
สพท.เชียงรายเขต 2
สพท.เชียงรายเขต 3
สพท.เชียงรายเขต 4
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
เทศบาลเวียงพางคำ
เทศบาลแม่สาย
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
  วัดบ้านชมภู บ้านชมภู เลขที่ 1 หมู่ที่ 18 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล

พุธ ที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ.2555


 

วัดบ้านชมภู

ตั้งอยู่ที่  บ้านชมภู เลขที่ 1 หมู่ที่ 18 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

เจ้าอาวาส พระถ่อง  ปริปุณโณ  สมณสักดิ์  รักษาการแทนเจ้าอาวาส

ประวัติความเป็นมา ชื่อเดิมว่า วัดห้วยเลา ราษฎรหรือศรัทธาส่วนใหญ่ อพยพมาจากบ้านป่าเมี้ยง จังหวัดน่าน จำนวน 24 ครัวเรือน โดยการนำของพ่อเฒ่าแสนมงคล และครูบาทะนันต์ชัย ในปี พ.ศ. 2460 ครูบาทะนันต์ชัยเห็นว่าบ้านห้วยเลา ยังไม่มีวัด จึงได้บอกบุญไปยังคณะศรัทธา ในหมู่บ้าน และหมู่บ้านใกล้เคียง ขอความร่วมมือในการสร้างวัดก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี มีศรัทธามาช่วยเหลือจำนวนมาก 

                                                                                        

 รายชื่อเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึง

1.ครูบาทะนันท์ชัย                                                        2.พระอุปาละ

3.พระอุตะมา                                                                 4.พระกันทะวงค์

5.พระสาร                                                                       6.พระสนั่น

7.พระถนอม(อิ่น)  กตะปุณโณ                                  8.พระเขียนทอง(สิงห์)  สุจินโณ

9.พระศรีจันทร์                                                              10.พระอิ่นแก้ว  อตุตกาโม

11.พระสมหวัง  ธรรมธโร                                         12.พระสมาน  สมาจาโร

                                                                                  เข้าชม : 4111สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292
www.yanghom.com
Design By SK Sales & Service