สภาพทั่วไปเทศบาล
ข้อมูลการเงินและการคลัง

ข้อมูล ด้านสาธารณูปโภค

ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูล ด้านสังคม
ข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ด้านสาธาณสุข
 
 
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2560
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2559
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2558
 
 
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2559
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2558
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2557
 
ผลดำเนินการ พ.ศ.2558
ผลดำเนินการ พ.ศ.2557
ผลดำเนินการ พ.ศ.2556
 
ข้อมูลข่าวสาร เทศบาล
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้า OTOP
สถานที่การท่องเที่ยว

ประกาศเทศบาลตําบลยางฮอ.
บัญชีแสดงการขึ้นทะเบีย.
บัญชีแสดงที่ดินสาธารณป.

การยื่นชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การชำระภาษี
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
ภาษีป้าย
การชำระภาษีด้วยวิธีใดบ้าง
ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี
ภาษีโรงเรือน คืออะไร ?
มีต่อ....>>
 
จังหวัดเชียงราย
สวท.เชียงราย
อ.เมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการ เชียงราย
ประกันสังคมจังหวัด
สพท.เชียงรายเขต 1
สพท.เชียงรายเขต 2
สพท.เชียงรายเขต 3
สพท.เชียงรายเขต 4
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
เทศบาลเวียงพางคำ
เทศบาลแม่สาย
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
  วัดบ้านห้วยหลวงเหนือ เลขที่ 110 หมู่ที่ 20 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล

พุธ ที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ.2555


 

วัดบ้านห้วยหลวงเหนือ

ตั้งอยู่ที่  เลขที่ 110 หมู่ที่ 20 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

เจ้าอาวาส พระครูสุวรรณสารโสภิต  สมณสักดิ์  พระครูสัญบัตร ชั้นตรี

 

ประวัติความเป็นมา วัดบ้านห้วยหลวงเหนือ ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 10 มีนาคม 2463 โดยมีพ่อจอมแปง คูหา เป็นผู้นำหมู่บ้านสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 1 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือ ประมาณ 49 เมตร จรดลำน้ำเหมืองและบ้าน ทิศใต้ ประมาณ 31 เมตร ติดแม่น้ำห้วยหลวง ทิศตะวันออกประมาณ 15 เมตร ติดหมู่บ้าน และทิศตะวันตก ประมาณ 10 เมตร ติดหมู่บ้าน และมีอาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ และกุฏิ

                                                                                          

รายชื่อเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึง

1.พระกิติ                                                                        2.พระปัญญา

3.พระบาเสนา                                                               4.พระบุญวาทย์

5.พระคำปัน                                                                   6.พระอินทอง  ปภสฺสโร

7.พระอินแสง  ขนฺติวโร                                             8.พระคำจันทร์  ปภสฺสโร

9.พระบุญรัตน์                                                               10.พระครูสุวรรณสารโสภิต 

                                                                                       เข้าชม : 4256สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292
www.yanghom.com
Design By SK Sales & Service