สภาพทั่วไปเทศบาล
ข้อมูลการเงินและการคลัง

ข้อมูล ด้านสาธารณูปโภค

ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูล ด้านสังคม
ข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ด้านสาธาณสุข
 
 
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2560
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2559
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2558
 
 
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2559
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2558
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2557
 
ผลดำเนินการ พ.ศ.2558
ผลดำเนินการ พ.ศ.2557
ผลดำเนินการ พ.ศ.2556
 
ข้อมูลข่าวสาร เทศบาล
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้า OTOP
สถานที่การท่องเที่ยว

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยา.
คุู่มือการบริหารจัดการ.
แผนปฏิบัติการป้องกันปร.

การชำระภาษี
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
ภาษีป้าย
การชำระภาษีด้วยวิธีใดบ้าง
ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี
ภาษีโรงเรือน คืออะไร ?
มีต่อ....>>
 
จังหวัดเชียงราย
สวท.เชียงราย
อ.เมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการ เชียงราย
ประกันสังคมจังหวัด
สพท.เชียงรายเขต 1
สพท.เชียงรายเขต 2
สพท.เชียงรายเขต 3
สพท.เชียงรายเขต 4
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
เทศบาลเวียงพางคำ
เทศบาลแม่สาย
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
สอบราคาจัดซื้อ
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์

จันทร์ ที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558


 

ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม

เรื่อง  สอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์

 ……………………………

 

ด้วยเทศบาลตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย   จะสอบราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดท่อ 12 นิ้ว ความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 27,000 ลิตร/นาที ที่แรงสูบส่งสูงไม่น้อยกว่า 17 เมตร ติดตั้งบนรถเทรลเลอร์ลากจูง 2 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

            งบประมาณตั้งไว้ 900,000.- บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

ราคากลางในการจัดซื้อทั้งสิ้น 890,000.- บาท (แปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

            ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

            1.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ

            2.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือ

ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

            3.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น         วันประกาศ

สอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา   อย่างเป็นธรรมตามข้อ  1.5

            4.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์  หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  

เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                        5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

                     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคาตามโครงการดังกล่าว ในวันที่  10   เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558   ถึงวันที่ 24  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2558 กองคลังเทศบาลตำบลยางฮอม  (ชั้นล่าง)  อำเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย  ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  ถึง 16.30 น.  (เว้นวันหยุดราชการ)  และยื่นซองสอบราคา    ในวันที่   25  เดือน   สิงหาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่ว่าการ   อำเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย

 

/กำหนด...

 

-2- 

 กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  26   เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2558  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ    ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ  ที่ว่าการอำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 

         ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาโครงการดังกล่าวข้างต้นในราคาชุดละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)   ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สินกองคลังเทศบาลตำบลยางฮอม (ชั้นล่าง) อำเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย  ในวันที่      10   เดือน สิงหาคม พ.ศ.  2558  ถึงวันที่ 24 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2558  ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  ถึง 16.30 น.    (เว้นวันหยุดราชการ)   หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  หรือ   www.yanghom.go.th และสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   0-5360-6223  ต่อ 25

 

 

                                          ประกาศ    วันที่   10  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2558

 

 

                 (ลงชื่อ)

                                                            (นายอำโพน  อโนราช)

                                                          นายกเทศมนตรีตำบลยางฮอม                     

 

 เอกสารเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดไฟล์
เข้าชม : 358

สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292
www.yanghom.com
Design By SK Sales & Service