สภาพทั่วไปเทศบาล
ข้อมูลการเงินและการคลัง

ข้อมูล ด้านสาธารณูปโภค

ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูล ด้านสังคม
ข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ด้านสาธาณสุข
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2560
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2559
 
 
แผนดำเนินการ พ.ศ.2560
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2559
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2558
 
ผลดำเนินการ พ.ศ.2559
ผลดำเนินการ พ.ศ.2558
ผลดำเนินการ พ.ศ.2557
 
ข้อมูลข่าวสาร เทศบาล
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้า OTOP
สถานที่การท่องเที่ยว

การรับชำระภาษีป้าย
การรับชำระภาษีโรงเรือน.
คำสั่งเทศบาลตำบลยางฮอม.

การยื่นชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การชำระภาษี
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
ภาษีป้าย
การชำระภาษีด้วยวิธีใดบ้าง
ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี
ภาษีโรงเรือน คืออะไร ?
มีต่อ....>>
 
จังหวัดเชียงราย
สวท.เชียงราย
อ.เมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการ เชียงราย
ประกันสังคมจังหวัด
สพท.เชียงรายเขต 1
สพท.เชียงรายเขต 2
สพท.เชียงรายเขต 3
สพท.เชียงรายเขต 4
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
เทศบาลเวียงพางคำ
เทศบาลแม่สาย
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
สอบราคาจัดซื้อ
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง เพิ่มเติมข้อความในประกาศ และเอกสารสอบราคา โครงการซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์

_Monday ที่ 17 เดือน _F_Month_8 พ.ศ.2558


 

ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม

เรื่อง   เพิ่มเติมข้อความในประกาศ และเอกสารสอบราคา

                                        โครงการซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์

                   ตามที่เทศบาลตำบลยางฮอม  อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย   ได้ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดท่อ 12 นิ้ว ความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 27,000 ลิตร/นาที ที่แรงสูบส่งสูงไม่น้อยกว่า 17 เมตร ติดตั้งบนรถเทรลเลอร์ลากจูง 2 ล้อ พร้อมอุปกรณ์  และตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  2555 เป็นต้นไป ซึ่งประกาศดังกล่าวให้ใช้บังคับกับสัญญาที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุหรือระเบียบ ข้อกำหนด กฎ หรือข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานของรัฐสัญญาสัมปทาน และสัญญาให้ทุนสนับสนุนของหน่วยงานของรัฐเพื่อการวิจัยหรือเพื่อดำเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) ขึ้นไป เว้นแต่ระหว่างวันที่ 1 เมษายน  2555 ถึงวันที่ 31  มีนาคม  2556 ใช้บังคับกับสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไป โดยขอเพิ่มข้อความ ในประกาศสอบราคาของเทศบาลตำบลยางฮอม และ ในเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 9 / 2558  ลงวันที่  10   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2558 ในหัวข้อ ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ โดยเพิ่มเติมข้อความดังนี้

          ข้อความเพิ่มเติมในประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม

                    6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคูสัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์( e- Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

                   7  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

 

 

                             ประกาศ      วันที่    17    เดือน   สิงหาคม พ.ศ. 2558

 

 

(ลงชื่อ)

                                                            (นายอำโพน  อโนราช)

                                                        นายกเทศมนตรีตำบลยางฮอมเอกสารเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดไฟล์
เข้าชม : 729

สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292
www.yanghom.com
Design By SK Sales & Service