ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลยางฮอม

20 ก.ย. 2562 155 ครั้ง

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลยางฮอม
วันที่ 18 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย