แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2-2563
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1-2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางฮอม(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)