เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติ พ.ศ.2564
เทศบัญญติเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2563
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธู์ยุงลาย 2558
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง การควบคมกิจการตลาด พ.ศ.2552
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2556 (แก้ไขเพิ่มเติม) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง การจำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2556
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง การเรียกเก็บค่าตอบแทนเป็นรายปีจากผู้ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน พ.ศ.2554
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง เรีบกเก็บค่าตอบแทนเป็นรายปีจากผู้รับอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 (ฉบับเต็ม)
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและที่สะสมอาหาร พ.ศ.2552
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (ประกาศ)
เทศบัญญัติ 2562