แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมองค์กร เทศบาลตำบลยางฮอม ประจำปีงบประมาณ 2564
รวมประกาศเจตจำนงในการบริหารงานของเทศบาลตำบลยางฮอม และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 62-มี.ค 63)
คำสั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และคณะทำงานดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศการจัดตั้งสูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ประจำเทศบาลตำบลยางฮอม
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมองค์กร เทศบาลตำบลยางฮอม ประจำปีงบประมาณ 2563
ข้อตกลงปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานเทศบาลกับผู้บริหารเทศบาลตำบลยางฮอม ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2563
ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลตำบลยางฮอม
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานเทศบาลกับผู้บริหารเทศบาลตำบลยางฮอท ประจำปีงบประมาณ 2562
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี เทศบาลตำบลยางฮอม
นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เทศบาลตำบลยางฮอม
เจตนารมณ์การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2561
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560-2564)
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (2560-2564)