การติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน (ระดับองค์กร) ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2562