เจตนารมณ์การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2562