เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง การเรียกเก็บค่าตอบแทนเป็นรายปีจากผู้ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน พ.ศ.2554
เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2563