ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2561