ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี 2563 และสมัยแรกของการประชุมสามัญประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2563