ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่น และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554
เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2561