นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
เมื่อวันที่ 07 พ.ย. 2561