รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม สมัยวิสามัญที่ 3-2563 วันที่ 5 พ.ย 63 (จ่ายขาดเงินสะสม)
เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2563