การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน
เมื่อวันที่ 08 พ.ย. 2561