การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น
เมื่อวันที่ 08 พ.ย. 2561