การอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
เมื่อวันที่ 08 พ.ย. 2561